Podmienky ochrany súkromia

 

Ochrana osobných údajov našich klientov je pre nás dôležitá. Spoločnosť Renovium s.r.o., so sídlom Bielkova 7, 821 04 Bratislava, IČO: 50988611 (ďalej len "Správca") uchováva nasledujúce osobné údaje klientov, ktorým poskytujú služby spojené s predajom/kúpou nehnuteľnosti.

 • meno, priezvisko, názov firmy;

 • IČO, DIČ, adresa;

 • e-mailová adresa;

 • telefónne číslo;

 • komunikáciu, informácie a podklady, ktoré klient v rámci poskytovania služieb Správcovi poskytne.  

V súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), a to za účelom poskytnutia plnenia zmluvy a ďalej za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a ochranu práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 5 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Vyššie uvedené spracovanie je umožnené na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - spracovanie nevyhnutné pre plnenie zmluvy.  

Účel spracovania

Údaje, ktoré nám poskytujete, používame na to, aby sme Vás kontaktovali späť a poskytli Vám informácie, o ktoré ste nás požiadali, alebo na účely plnenia zmluvy, tj. kúpy alebo predaja nehnuteľnosti. Všetky osobné údaje sú spracované zákonným a transparentným spôsobom a sú vyžadované len primerané, relevantné a potrebné údaje vo vzťahu k účelu spracovania.
Poskytnutie osobných údajov pre účely plnenia zmluvy a poskytnutie osobných údajov na účely odpovede na Vami vznesené otázky alebo Vami požadované informácie sú našou zmluvnou požiadavkou, a ich neposkytnutie môže byť dôsledkom neuzavretia zmluvy alebo neposkytnutie odpovede na Vami položené otázky.

Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

 • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame, prípadné žiadať kópiu týchto osobných údajov,

 • požadovať od nás vysvetlenie k spracovaniu osobných údajov, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť,

 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov - tento výmaz však bude mať za následok ukončenie rokovaní o zmluve a bude vykonaný len v prípade, že záujmy Správcu neprevažujú nad vašou ochranou súkromia,

 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Ak máte pocit, že vaše údaje boli spracované nezákonne, kontaktujte nás na adrese renovium.sro@gmail.com a my sa zaväzujeme, že problém neodkladne vyriešime. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

V závislosti na Vašich potrebách a v súvislosti s naplnením cieľov rokovaní môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté v nevyhnutnom rozsahu tretím osobám, napr.:

 • advokátovi za účelom prípravy a posúdenia zmluvnej dokumentácie (napríklad na prípravu kúpnej zmluvy a pod.), prípadne na vykonanie autorizácie zmluvy,

 • notárovi za účelom prípravy notárskej zápisnice alebo banke za účelom prípravy vinkulácie,

 • znalcovi za účelom vypracovania znaleckého posudku alebo energetického certifikátu na nehnuteľnosť,

 • príslušnému okresnému úradu (katastrálnemu odboru) pri podaní návrhu na zápis do katastra nehnuteľností,

 • vedenie účtovníctva a vyhotovovanie účtovných dokladov, najmä správa a fakturácia služieb poskytnutých na základe zmlúv, spracúvanie účtovných, daňových dokladov a faktúr,

 • evidencia pošty a správa registratúry, t.j. evidencia a správa poštových zásielok, pošty doručovanej a odosielanej z a do elektronickej schránky a evidencia a archivácia zmlúv, účtovných, daňových a súvisiacich dokladov v interných systémoch Správcu.

  Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.